Verslag van de activiteiten in 2021

STICHTING SCHOOL IN ECUADOR

Algemeen

Stichting School in Ecuador (‘de Stichting’) is op 10 mei 2012 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister onder RSIN nummer 851650806. De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De belangrijkste doelstelling van de Stichting is het  verwerven van gelden t.b.v. het financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria te Guayaquil, Ecuador en het financieel mogelijk maken van projecten op deze school. De sponsorgelden worden op basis van behoeften van het schoolbestuur naar de bankrekening van de school overgeboekt.

Ontwikkeling van de school

Ook in 2021 zijn als gevolg van de coronacrisis in opdracht van het Ministerie van Onderwijs alle scholen in Ecuador gesloten gebleven. Ook dit jaar is alle lesstof digitaal gemaakt en is on-line (via whatsapp) lesgegeven. Er waren 180 inschrijvingen, 20 meer dan het voorgaande jaar.
Doordat de economie weer begon te draaien hadden meer ouders werk en konden de meeste ouders de lesgelden voldoen. De inkomsten van de school (inschrijf- en lesgelden) waren hierdoor weer hoger dan in 2020.
Omdat de kosten lager bleven (de salarissen van de docenten werden niet verhoogd en vaste kosten  werden tot een minimum beperkt) kon het exploitatieverlies van de school in 2021 beperkt blijven tot circa $ 3.000 (2020: exploitatieverlies van circa $ 6.000).

Ondersteuning van ouders en leerlingen

De voedselbank, die in het verleden is opgezet door Unilever en waaraan vele bedrijven voedsel doneren, heeft ook in 2021 regelmatig via de school hulppakketten aan de wijk aangeboden. Dit  leverde voor de school weer veel goodwill op.

Vaccinaties

De school is in oktober en november op twee dagen vaccinatielokatie geweest. De vaccinaties waren gericht op de kinderen en ouders van de school. Op deze dagen zijn ruim 100 kinderen ingeënt met hun eerste en tweede vaccinatie. Daarnaast vele ouders en buurtbewoners.

Investeringen en onderhoud

Omdat de school gesloten was bleven onderhoud en investeringen tot een minimum beperkt. Voor het komende jaar zullen wat kleine onderhoudswerkzaamheden nodig zijn als de school weer open mag.

Sponsoring

Om extra opbrengsten te verkrijgen teneinde het exploitatieverlies van de school te kunnen opvangen werd in 2020 een eenmalige sponsoractie gehouden, die ruim $ 7.000 heeft opgeleverd. Ook in 2021 zijn nog enkele extra bijdragen ontvangen.

Exploitatiebijdragen en andere bijdragen

Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven bieden en andere activiteiten te organiseren maakt de stichting, naast specifieke bijdragen voor projecten als onderhoud en renovatie van het schoolgebouw, maandelijks exploitatiebijdragen over. In 2021 heeft de stichting aan exploitatiebijdragen en onderhoud ruim $ 3.000 (2019: $ 6.000) overgemaakt.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting was in 2020 ongewijzigd. Bestuurders zijn J.(Jos) Mijnders (voorzitter), J.(Jo) B.M. in ’t Veen (secretaris) en J.(John) van der Meulen (penningmeester).

ANBI-voorwaarden

Voor een ANBI is het verplicht om diverse gegevens openbaar te maken op haar internetsite, zoals naam, contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, beleidsplannen, verslagen van activiteiten en financiële verantwoordingen. Met de website www.schoolinecuador.nl voldoet de Stichting aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.

In 2021 zijn voorbereidingen gestart om de statuten van de stichting aan te passen zodat deze geheel voldoen aan de voor een ANBI te stellen eisen. Dit zal begin 2022 worden afgerond.

Toekomst

Als gevolg van de Coronacrisis zal ook 2022 voor de school nog een onzeker jaar worden. Vaccinaties hebben in Ecuador weliswaar op grote schaal plaatsgevonden en er zijn concrete plannen zijn om in mei 2022 weer fysiek te gaan lesgeven, maar nieuwe varianten zouden roet in het eten kunnen gooien.
Indien met on-line lessen moet worden doorgegaan wordt er weer een exploitatieverlies verwacht.
De stichting beschikt vooralsnog over voldoende middelen om dit verlies te dekken.

De renovatie en inrichting van het terras op de bovenste verdieping van de school, te financieren met de in 2019 verkregen opbrengst van de goede doelen actie van Melanchton Bergschenhoek, is door de coronacrises ook in 2021 niet uitgevoerd. Onzeker is of dit in 2022 wel het geval zal zijn.

Binnen enkele weken hoopt de school groen licht te krijgen voor een zomercursus die half maart van start zou moeten gaan.

Het bestuur

Bleiswijk, 20 februari 2022.

Auteur: Kasper Mijnders

Ik ben Kasper Mijnders. Woonachtig in Guayaquil, Ecuador. Met mijn vrouw Maria Fernanda zijn wij ruim 10 jaar geleden de basisschool Escuela Semillero de la Patria begonnen. De Nederlandse stichting "Stichting School in Ecuador" is in 2012 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.