Verslag van de activiteiten in 2020

STICHTING SCHOOL IN ECUADOR


Algemeen
Stichting School in Ecuador (‘de Stichting’) is op 10 mei 2012 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister onder RSIN nummer 851650806.

De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan de school onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.
De belangrijkste doelstelling van de Stichting was ook in 2020 het verwerven van gelden t.b.v. het financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria te Guayaquil, Ecuador en het financieel mogelijk maken van projecten op deze school. De sponsorgelden worden op basis van behoeften van het schoolbestuur naar de bankrekening van de school overgeboekt.


Ontwikkeling van de school
Het vooruitzicht voor het afgelopen schooljaar was dat er veel inschrijvingen zouden zijn en de klassen weer helemaal zouden vollopen. Maar omdat Ecuador en vooral Guayaquil in maart 2020 zwaar werden getroffen door de Corona werd er een strenge lockdown ingevoerd. Hierdoor moest de school in opdracht van het Ministerie van Onderwijs worden gesloten. Dit betekende dat er in maart/april 2020 geen zomerschool kon worden gehouden en fysiek onderwijs bij het begin van het nieuwe schooljaar niet mogelijk was.
Om toch lessen te kunnen geven zijn er plannen per klas opgesteld en is alle lesstof digitaal gemaakt en ook beschikbaar voor whatsapp, want de meeste kinderen hebben geen laptop. Vanaf 1 juni is online (via whatsapp) lesgegeven.
Er waren 160 inschrijvingen, dat is 60 minder dan het voorgaande jaar. Veel ouders die werkloos waren geworden konden echter ook de lesgelden niet meer betalen. De inkomsten van de school (inschrijf- en lesgelden) waren hierdoor veel lager dan voorheen en werd 2020 voor de school een
moeilijk jaar. Om het voortbestaan van de school te verzekeren werd het financiële beleid aangepast (de salarissen van de docenten werden verlaagd naar $ 275 per maand) en investeringen tot een minimum beperkt. Desondanks leidde de school in 2020 een exploitatieverlies van circa $ 6.000.


Bezoek door de ambassadrice
In februari bezocht de Nederlandse ambassadrice voor Ecuador en Peru, mevrouw Nathalie Lintvelt, de school op uitnodiging van de directie. Zij was onder de indruk van hetgeen is neergezet.

Bezoek van de Nederlandse Ambassadrice Peru, Ecuador en Bolivia, Mevrouw Nathalie Lintvelt en Nederlands Consul Guayaquil, dhr. Egbert Spaans


Ondersteuning van ouders en leerlingen
De voedselbank, die in het verleden is opgezet door Unilever en waaraan vele bedrijven voedsel doneren, heeft gedurende het jaar regelmatig (wekelijks tot 2-wekelijks) hulppakketten aan de wijk aangeboden. Aan de school is gevraagd om de distributie te verzorgen, omdat zij de families van de wijk via de leerlingen in beeld heeft. Het was veel werk, maar behalve dat het voor de gezinnen een zeer welkome steun is, leverde het voor de school veel goodwill op. Een stichting die valt onder de aartsbisschop van Guayaquil houdt toezicht op de verdeling van de pakketten.


Investeringen en onderhoud
Aan het begin van het jaar werd een schilderbeurt aan het interieur uitgevoerd en werden lessenaars gerenoveerd. Er werden wederom 10 laptops ontvangen van Skretting.


Sponsoring
Om extra opbrengsten te verkrijgen teneinde het exploitatieverlies van de school over 2020 te kunnen opvangen heeft de stichting in juni 2021 een eenmalige sponsoractie gehouden om. Deze actie heeft ruim Euro 7.000 opgeleverd. Wij zijn al onze sponsors zeer dankbaar voor de steun die zij hebben gegeven.


Exploitatiebijdragen en andere bijdragen
Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven bieden en andere activiteiten te kunnen organiseren maakt de Stichting, naast specifieke bijdragen voor projecten als onderhoud en renovatie van het schoolgebouw, maandelijks exploitatiebijdragen over.
Vanwege de financiële situatie van de school heeft de stichting in 2020 aan exploitatiebijdragen en onderhoud circa Euro 6.000 (2019: Euro 3.000) overgemaakt. Daarbij moet nog worden aangetekend dat in 2019 een eenmalige last van Euro 1.400 was opgenomen in verband kosten van legalisering van de school.


Bestuur
Het bestuur van de Stichting was in 2020 ongewijzigd. Bestuurders zijn J.(Jos) Mijnders (voorzitter), J.(Jo) B.M. in ’t Veen (secretaris) en J.(John) van der Meulen (penningmeester).


Website

Voor een ANBI is het verplicht om diverse gegevens openbaar te maken op haar internetsite, zoals naam, contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, verslagen van activiteiten en financiële verantwoordingen. Met de website www.schoolinecuador.nl voldoet de Stichting aan de door de
Belastingdienst gestelde voorwaarden.


Toekomst
Als gevolg van de Coronacrisis zal 2021 voor het land Ecuador, de stad Guayaquil en ook voor de school wederom een moeilijk jaar worden. Vaccinaties zullen naar verwachting pas in de loop van het
3e kwartaal van het jaar op grotere schaal gaan plaatsvinden.
De school is op dit moment gesloten en, hoewel er plannen zijn om weer fysiek te gaan lesgeven is momenteel nu duidelijk dat de school bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in mei 2021 nog open mag. Zo begint het schooljaar wederom met on-line lessen. Het aantal inschrijvingen loopt daarom achter vergeleken met het aantal leerlingen voor de coronatijd. Daarom wordt er weer een aanzienlijk exploitatieverlies verwacht. De stichting beschikt vooralsnog over voldoende middelen om dit verlies te dekken.
Het plan voor renovatie en inrichting van het terras op de bovenste verdieping van de school, te financieren met de in 2019 verkregen opbrengst van de goede doelen actie van Melanchton Bergschenhoek, zal door de Corona crises ook in 2021 nog niet kunnen worden uitgevoerd.


Het bestuur,


Bleiswijk, 1 mei 2021.

Auteur: Kasper Mijnders

Ik ben Kasper Mijnders. Woonachtig in Guayaquil, Ecuador. Met mijn vrouw Maria Fernanda zijn wij ruim 10 jaar geleden de basisschool Escuela Semillero de la Patria begonnen. De Nederlandse stichting "Stichting School in Ecuador" is in 2012 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *