Statuten Stichting School in Ecuador

STATUTEN
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1

 • De stichting draagt de naam: Stichting School in Ecuador.
 • Zij heeft haar zetel in Bleiswijk gemeente Lansingerland.
 • De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  DOEL
  Artikel 2
 • De stichting heeft ten doel:
  a. het financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria 1414 in
  Guayaquil, Ecuador, en daarmee het verbeteren van de onderwijsmogelijkheden en het financieel mogelijk maken van nader gedefinieerde projecten op deze school;
  b. het verrichten van al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn of
  daarmee rechtstreeks of zijdeling verband kan houden, alles in de ruimste zin.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven
  van gelden door middel van donaties en giften en het stimuleren en uitvoeren van acties.
 • De stichting heeft niet ten doel het maken van winst
  BESTUUR
  Artikel 3
 • Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal
  bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 • Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in
  functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 • Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
  Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de
  overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige
  overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
  Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, worden zo spoedig
  mogelijk drie vervangende bestuursleden aangesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 299 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,
 • Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende
  bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
 • De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
  wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
  gemaakte kosten.
  BESTUURSVERGADERINGEN
  Artikel 4
 • De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de
  oproeping bepaald.
 • Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
 • Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de
  voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 • De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde –
  door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 • De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering,
  de te behandelen onderwerpen.
 • Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 • De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid
  voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
 • Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
  secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de
  vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
  BESTUURSBESLUITEN
  Artikel 5
 • Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
  meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of
  vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 • Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 • Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 • Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 • Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 • De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie.
 • De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. In geval van een tegenstrijdig belang blijft het bestuur bevoegd het besluit te nemen, maar dient wel de overwegingen welke ten grondslag liggen aan het besluit schriftelijk vast te leggen.
 • In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.


BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel 6

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het
verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.

Erfstellingen mogen slechts beneficiair worden aanvaard.


VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.


EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
a. door zijn overlijden;
b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.


BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.


REGLEMENT
Artikel 10

Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen
worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.

Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in
artikel 11 lid 1 van toepassing.


STATUTENWIJZIGING
Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle
  bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 • De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
  Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
 • De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging,
  alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen in het Handelsregister.
  ONTBINDING EN VEREFFENING
  Artikel 12
 • Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen
  besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 • De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffeningvan haar vermogen nodig is.
 • Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.
 • Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
  mogelijk van kracht.
 • Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten
  behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke
  doelstelling als de doelstelling van de stichting of van een buitenlandse
  instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting heeft.
 • Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
  ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
  SLOTBEPALINGEN
  Artikel 13

  In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
  bestuur.