Beleidsplan 2023

Doelstelling
De doelstelling van Stichting School in Ecuador (hierna: ‘de Stichting’) is het verwerven van sponsorgelden ten behoeve van het financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria te Guayaquil, Ecuador en het financieel mogelijk maken van projecten op deze school.
Omdat de school in een arme wijk van de stad Guayaquil is gevestigd wordt getracht het schoolgeld zo laag mogelijk te houden. Het exploitatietekort van de school dat ontstaat doordat de baten (ontvangen schoolgelden en inschrijvingsgelden) lager zijn dan de lasten (met name salarissen van docenten en onderhoudslasten en vaste lasten van de school) wordt
periodiek (in het algemeen) door de Stichting aangevuld.

Wijze van verwerving van inkomsten

De Stichting heeft een aantal vaste sponsors die jaarlijks bedragen overmaken naar de bankrekening van de Stichting.

Indien dit noodzakelijk wordt geacht, worden er – met name ter financiering van eenmalige projecten van de school in Ecuador – speciale projectsponsors benaderd.

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting

De sponsorgelden worden op de bankrekeningen van de Stichting in Nederland opgenomen en beheerd door het bestuur van de Stichting.

Ter dekking van het exploitatietekort van de school worden op basis van behoeften van het schoolbestuur door de Stichting bedragen naar de bankrekening van de school in Ecuador overgeboekt. Het schoolbestuur verstrekt jaarlijks een prognose van de baten en lasten van de school, alsmede een overzicht van de uitkomsten.

Ontwikkeling van de school

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in mei 2022 kon de school na 2 jaar weer open. Er zijn daartoe extra onderhoudswerkzaamheden verricht.

Het plan voor renovatie en inrichting van het terras op de bovenste verdieping van de school, te financieren met de in 2019 verkregen opbrengst van de goede doelen actie van Melanchton Bergschenhoek, is door alle met Corona samenhangende onzekerheden nog niet uitgevoerd.
Mogelijk zal dit in 2023 plaatsvinden. De financiële middelen hiervoor zijn beschikbaar.

Overige gegevens

De Stichting is op 10 mei 2012 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister onder RSIN nummer 851650806. De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De stichting is gevestigd op:
Van Goghlaan 19
2665 XB Bleiswijk

Het bestuur is te bereiken onder telefoonnummer 06 42689541
Het emailadres is: j.mijnders@kpnmail.nl

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit
J. Mijnders (voorzitter)
J. B.M. in ’t Veen (secretaris) en
J. van der Meulen (penningmeester).
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Website

Voor een ANBI is het verplicht om diverse gegevens openbaar te maken op haar internetsite, zoals naam, contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, verslagen van activiteiten en financiële verantwoordingen. Met de website www.schoolinecuador.nl voldoet de Stichting aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.

Het bestuur

Bleiswijk, 1 maart 2022.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *