Beleidsplan 2022

Doelstelling
De doelstelling van Stichting School in Ecuador (hierna: ‘de Stichting’) is het verwerven van sponsorgelden ten behoeve van het financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria te Guayaquil, Ecuador en het financieel mogelijk maken van projecten op deze school.
Omdat de school in een arme wijk van de stad Guayaquil is gevestigd wordt getracht het schoolgeld zo laag mogelijk te houden. Het exploitatietekort van de school dat ontstaat doordat de baten (ontvangen schoolgelden en inschrijvingsgelden) lager zijn dan de lasten (met name salarissen van docenten en onderhoudslasten en vaste lasten van de school) wordt
periodiek (in het algemeen door de Stichting aangevuld.

Wijze van verwerving van inkomsten

De Stichting heeft een aantal vaste sponsors die jaarlijks bedragen overmaken naar de bankrekening van de Stichting.

Afbeelding5 Indien dit noodzakelijk wordt geacht, worden er – met name ter financiering van eenmalige projecten van de school in Ecuador – speciale projectsponsors benaderd.

 

 

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting

De sponsorgelden worden op de bankrekeningen van de Stichting in Nederland opgenomen en beheerd door het bestuur van de Stichting.

107_0322

dag van het kind
dag van het kind

Ter dekking van het exploitatietekort van de school worden op basis van behoeften van het schoolbestuur door de Stichting (veelal maandelijks) bedragen naar de bankrekening van de school in Ecuador overgeboekt. Het schoolbestuur verstrekt jaarlijks een prognose van de baten en lasten van de school, alsmede een overzicht van de werkelijke uitkomsten.

Ontwikkeling van de school

Ecuador en ook Guayaquil werden in 2020 en 2021 zwaar getroffen door de Coronacrisis en er werden verscheidene lockdowns ingesteld. De school moest in opdracht van het Ministerie van Onderwijs 2 jaar dicht blijven en er kon geen fysiek onderwijs worden gegeven. In deze periode is on-line lesgegeven. Het aantal leerlingen en daarmee de ontvangen schoolgelden liepen hierdoor terug.
In het najaar van 2021 vonden in Ecuador op grote schaal vaccinaties plaats en het aantal coronabesmettingen liep sterk terug.

De verwachting is dat de school bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in mei 2022 weer geheel open gaat. Omdat de school 2 jaar niet gebruikt is zullen extra onderhoudsuitgaven moeten worden gedaan..
Het plan voor renovatie en inrichting van het terras op de bovenste verdieping van de school, te financieren met de in 2019 verkregen opbrengst van de goede doelen actie van Melanchton Bergschenhoek, zal mogelijk in 2022 kunnen worden uitgevoerd.

Overige gegevens

Stichting School in Ecuador (‘de Stichting’) is op 10 mei 2012 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister onder RSIN nummer 851650806. De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De stichting is gevestigd op:
Van Goghlaan 19
2665 XB Bleiswijk

Het bestuur is te bereiken onder telefoonnummer 06 42689541
Het emailadres is: j.mijnders@kpnmail.nl

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit
J. Mijnders (voorzitter)
J. B.M. in ’t Veen (secretaris) en
J. van der Meulen (penningmeester).
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Website

Voor een ANBI is het verplicht om diverse gegevens openbaar te maken op haar internetsite, zoals naam, contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, verslagen van activiteiten en financiële verantwoordingen. Met de website www.schoolinecuador.nl voldoet de Stichting aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.

Het bestuur

Bleiswijk, 1 maart 2022.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.