Beleidsplan 2021

Doelstelling

De doelstelling van Stichting School in Ecuador (hierna: ‘de Stichting’) is het  verwerven van sponsorgelden ten behoeve van het financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria te Guayaquil, Ecuador en het financieel mogelijk maken van projecten op deze school.

Omdat de school in een arme wijk van de stad Guayaquil is gevestigd wordt getracht het schoolgeld zo laag mogelijk te houden. Het exploitatietekort van de school dat ontstaat doordat de baten (ontvangen schoolgelden en inschrijvingsgelden) lager zijn dan de lasten (met name salarissen van docenten en onderhoudslasten en vaste lasten van de school) wordt periodiek (in het algemeen maandelijks) door de Stichting aangevuld.

Wijze van verwerving van inkomsten

De Stichting heeft een aantal vaste sponsors die jaarlijks bedragen overmaken naar de bankrekening van de Stichting.

Afbeelding5 Indien dit noodzakelijk wordt geacht, worden er – met name ter financiering van eenmalige projecten van de school in Ecuador – speciale projectsponsors benaderd.

 

 

 

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting

De sponsorgelden worden op de bankrekeningen van de Stichting in Nederland opgenomen en beheerd door het bestuur van de Stichting.

107_0322

dag van het kind
dag van het kind

Ter dekking van het exploitatietekort van de school worden op basis van behoeften van het schoolbestuur door de Stichting (veelal maandelijks) bedragen naar de bankrekening van de school in Ecuador overgeboekt. Het schoolbestuur verstrekt jaarlijks een prognose van de baten en lasten van de school, alsmede een overzicht van de werkelijke uitkomsten.

Ontwikkeling van de school

Ecuador en vooral Guayaquil werden in maart 2020 zwaar getroffen door de Corona en er werd een strenge lockdown ingevoerd. Hierdoor moest de school in opdracht van het Ministerie van Onderwijs worden gesloten. Vanaf 1 juni is on-line (via Whatsapp) lesgegeven. Het aantal leerlingen en daarmee de ontvangen schoolgelden liepen hierdoor sterk terug.

Als gevolg van de Coronacrisis zal 2021 voor het land Ecuador, de stad Guayaquil en ook voor de school wederom een moeilijk jaar worden. Vaccinaties zullen naar verwachting pas in de loop van het 3e kwartaal van het jaar op grotere schaal gaan plaatsvinden.

De school is op dit moment een jaar gesloten en, hoewel er plannen zijn om weer fysiek te gaan lesgeven is momenteel nog niet duidelijk of de school bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in mei 2021 weer open mag. Als dat niet zo is zal met on-line lessen worden doorgegaan. In dat geval wordt er weer een aanzienlijk exploitatieverlies verwacht. De stichting beschikt vooralsnog over voldoende middelen om dit verlies te dekken.

Het plan voor renovatie en inrichting van het terras op de bovenste verdieping van de school, te financieren met de in 2019 verkregen opbrengst van de goede doelen actie van Melanchton Bergschenhoek, zal door de Corona crises ook in 2021 nog niet kunnen worden uitgevoerd.

Overige gegevens

Stichting School in Ecuador (‘de Stichting’) is op 10 mei 2012 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister onder RSIN nummer 851650806. De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De stichting is gevestigd op:
Van Goghlaan 19
2665 XB Bleiswijk

Het bestuur is te bereiken onder telefoonnummer 06 42689541
Het emailadres is: j.mijnders@kpnmail.nl

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit
J. Mijnders (voorzitter)
J. B.M. in ’t Veen (secretaris) en
J. van der Meulen (penningmeester).
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Website

Voor een ANBI is het verplicht om diverse gegevens openbaar te maken op haar internetsite, zoals naam, contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, verslagen van activiteiten en financiële verantwoordingen. Met de website www.schoolinecuador.nl voldoet de Stichting aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.

Het bestuur

Bleiswijk, 1 maart 2021.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *