De stichting


Banderas de los Paises

nederlandse vlag

STICHTING SCHOOL IN ECUADOR

Begin 2012 werd besloten een Nederlandse stichting op te richten mede met het oog op de grote financiële inspanning die nodig zou zijn voor uitbreiding van de school.

Sinds 16 mei 2012 is de stichting onder de naam STICHTING SCHOOL IN ECUADOR formeel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 8516.50.806.

Daarmee zijn wij transparant en kunnen wij duidelijk verantwoording afleggen over de besteding van de beschikbaar gestelde gelden.

De doelstelling van de stichting is:

  • Het financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria in Guayaquil, Ecuador en daarmee het verbeteren van de onderwijsmogelijkheden en het financieel mogelijk maken van nader gedefinieerde projecten op deze school+
  • Het verrichten van al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband kan houden, alles in de ruimste zin;

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden door middel van donaties en giften en het stimuleren en uitvoeren van acties.

Statuten van de Stichting

Klik op: Akte van oprichting         voor de Statuten van de Stichting

De stichting is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een ANBI is een instelling die door de belastingdienst is erkend en geregistreerd. Voor adoptieouders of donateurs heeft dit het voordeel dat onder voorwaarden giften kunnen worden afgetrokken van de belasting. Nadere informatie hierover kan worden opgevraagd bij J. Mijnders (email: j.mijnders@kpnmail.nl).

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 leden en op dit moment uit de volgende personen:

  • Jos Mijnders (voorzitter),
  • Jo in `t Veen (secretaris) en
  • John van der Meulen (penningmeester).

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

De Stichting heeft een Comité van aanbeveling; de volgende heren met veel onderwijsdeskundigheid zijn bereid gevonden in dit comité zitting te nemen:

  • Jan Moen (emeritus hoogleraar Universiteit Tilburg en zelfstandig organisatieadviseur),
  • Marcel Nollen (lid college van bestuur van Hogeschool Inholland),
  • Philip Hendricks (conrector en leraar aardrijkskunde Alfrink College, Zoetermeer)

Contactgegevens van de Stichting zijn:

Jos Mijnders (voorzitter)
van Goghlaan 19
2665 XB Bleiswijk
tel. 010 5218657 of 06 42689541

Kasper Mijnders
Urdesa Norte mz 104 villa 10
Guayaquil, Ecuador

tel.+593 2423 15491 of +593 96935 9260

Privacy beleid
Onze stichting werkt conform een privacy protocol.
U kunt ons Privacy protocol hier lezen.